Pedagogisch

Pedagogische Visie

De werking van onze groepsopvang vertrekt vanuit de pedagogische visie die gedragen wordt door iedere medewerker. Deze is gebaseerd op de missie en visie van onze kinderdagverblijven – groepsopvangen. Deze visie is ook de basis van onze verticale werking in de groepsopvang. De pedagogische visie is een leidraad en houvast in de dagelijkse werking. Daarnaast is het ook een instrument voor de opvolging van de evolutie van onze kinderen.
Het is de bedoeling om de juiste omgeving te scheppen, interessante informatie aan te reiken, vragen te stellen die aanzetten tot nadenken, voorbeelden geven, … Een aanbod dat past bij wat het kind aankan en interessant vindt.
Kinderen zijn de motor van hun eigen ontwikkeling!
Iedereen weet dat kinderen in hun eerste levensjaren een enorme ontwikkeling doormaken; het is onvoorstelbaar wat ze in korte tijd kunnen leren. Dat leren vindt zo terloops, haast vanzelfsprekend plaats, dat we geneigd zijn te denken dat het een natuurlijk proces is dat zich automatisch bij alle kinderen ongeveer gelijk voltrekt. Dat dit niet zo is, maken de verschillen duidelijk die zich al op heel jonge leeftijd manifesteren. Daarom is de omgeving (zoals huisvesting, speelmogelijkheden, verzorging en voeding) en de opvoedingssituatie (de band en de vele interacties tussen volwassenen en kinderen) zo belangrijk.
Om het werkbaar te maken is er voor gekozen om de pedagogische visie voor te stellen in een webschema die opgebouwd is uit een kern.
De visie vertrekt vanuit het fundament dat wij het kind centraal stellen met drie belangrijke kernwaarden:
Als we de 6 basis termen nemen uit de MemoQ zoals:

 1. WELBEVINDEN Hoe voelen kinderen zich in de opvang?
 2. BETROKKENHEID Hoe geïnteresseerd en uitgedaagd zijn kinderen bezig met hun spel?
 3. EMOTIONELE ONDERSTEUNING Hoe zorg je voor een emotioneel veilige en warme sfeer voor kinderen?
 4. EDUCATIEVE ONDERSTEUNING Hoe stimuleer je ontwikkelen bij kinderen?
 5. OMGEVING Hoe interessant is de leefomgeving voor kinderen?
 6. GEZINNEN EN DIVERSITEIT

Verder worden deze kernwaarden concreter gemaakt. Ook de houding van de medewerkers wordt beschreven.
Ook de competenties, naast de algemene competenties, die wij verlangen van onze medewerkers vertrekken uit dit webschema.
Als algemene competenties beschouwen wij: een positieve ingesteldheid, enthousiasme, vriendelijkheid, betrokkenheid, flexibiliteit, respect, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheidsgevoel , …
De volledige pedagogische visie is uitgeschreven in het huishoudelijk reglement.
Het totale kind wordt opgevolgd met het ZIKOsysteem.
ZiKo is het zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de groepsopvang. ZiKo bekijkt de kwaliteit van de opvang vanuit het standpunt van de kinderen.
Er wordt nagegaan in welke mate kinderen.

 • zich thuis voelen (hun welbevinden)
 • geboeid bezig zijn (hun betrokkenheid).

Welbevinden en betrokkenheid zijn twee belangrijke voorwaarden voor een kind om goed te kunnen opgroeien en om al zijn mogelijkheden te kunnen ontplooien.
ZiKo kan gebruikt worden, zowel voor baby’s, kruipers als voor peuters. Hierdoor krijgen we een beter zicht op de stimulansen en de hindernissen voor welbevinden en betrokkenheid bij de kinderen. Op basis hiervan sturen we het traject dan bij.
Het traject van ZiKo wordt minimaal drie maal per jaar doorlopen.
De begeleid(st)ers vormen met behulp van ZiKo werkpunten en actieplannen in verband met :

 • het aanbod (een rijke omgeving: infrastructuur, materiaal en activiteiten)
 • de ruimte voor initiatief: keuzevrijheid, regels en afspraken, participatie
 • de begeleidingsstijl: stimulerend tussenkomen, gevoeligheid voor
  beleving, autonomie verlenen
 • het groepsklimaat: de sfeer en de relaties, de initiatieven
 • de organisatie: het dag verloop, de taakverdeling van de begeleiding,
  de groeperingvormen, …

Deze GoedZo worden minimaal één per jaar met de ouders besproken en dit door de leidinggevende van de locatie.